Ngày 15/6/2018, Trường Đại học Vinh chính thức nhận được tài liệu của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) công nhận Nhà trường là thành viên liên kết của Mạng lưới.

Bộ tài liệu bao gồm 01 thư của AUN-QA gửi cho lãnh đạo Trường và 01 giấy chứng nhận do Tiến sĩ Choltis Dhirathity - Giám đốc điều hành của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) ký.

Như vậy, trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Vinh đã được công nhận chính thức là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đây là những thành công rất quan trọng của Nhà trường trong tiến trình 60 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, làm cho lãnh đạo Trường cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường có thêm động lực để phấn khởi, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị./.

Ban Truyền thông